Algemene voorwaarden


A. Verplichtingen verhuurder


 1. Het verblijf tijdig, zoals afgesproken in deze huurovereenkomst, ter beschikking te stellen.
 2. In goede staat en compleet met inventaris volgens ter beschikking gestelde lijst, ter beschikking te stellen.
 3. Voor het verblijf met inventaris een deugdelijke opstal- en inboedelverzekering te hebben, die ook schade tijdens verhuur dekt.
 4. Ervoor zorg te dragen dat de terreinbeheerder huurder toegang verschaft tot het terrein waar het verblijf zich bevindt.
 5. Voldoende instructie vooraf te geven over het gehuurde.


B. Verplichtingen huurder


 1. De verschuldigde huur- en borgsom te voldoen ook al gebruikt huurder het verblijf niet of voor een gedeelte van de huurperiode, tenzij er annuleringskosten worden voldaan als bepaald in artikel E.
 2. Het verblijf zorgvuldig, overeenkomstig zijn bestemming (recreatie), te gebruiken.
 3. De instructies van de verhuurder op te volgen.
 4. Het verblijf niet aan anderen dan aangegeven in de overeenkomst in gebruik te geven of te verhuren.
 5. Het verblijf tijdig (zoals afgesproken in de boekingsbevestiging) en in dezelfde staat (netjes opgeruimd) en in dezelfde staat als bij aanvang van huurperiode op te leveren.


C. Boeken


 1. Via de website kan de aanvraag worden gedaan voor de camping, periode en type caravan. Dit is nog geen boeking.
 2. Verhuurder probeert deze camping en periode daarna te boeken en stuurt daarna eerst een boekingsbevestiging als de boeking is gelukt.


D. Borg & betaling


 1. Bij aanvang van de huurperiode betaalt huurder een borg aan verhuurder. De borg zal door verhuurder, worden terugbetaald aan huurder onder aftrek van hetgeen huurder aan verhuurder nog verschuldigd is. Bijvoorbeeld kosten voor energie of aan de huurder toerekenbare schade aan het gehuurde en administratiekosten (artikel J).
 2. De huurprijs is inclusief stroom, toeristenbelasting, schoonmaak en exclusief borg.
 3. De borg is €250, deze wordt berekend in de factuur.
 4. Bij bevestiging van de boeking ontvangt huurder een factuur. De eerste 50% van de huursom dient binnen 7 dagen betaald te worden.
 5. Uiterlijk 4 weken voor aanvang van de huurperiode dient de 2e 50% van de huursom te worden betaald.


E. Annulering 


 1. Huurder dient per e-mail te annuleren.
 2. Bij annulering is huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:
 3. 25% van de huurprijs bij annulering langer dan 3 maanden (12 weken) voor aanvangsdatum van de huurperiode;
 4. 50% van de huurprijs bij annulering langer dan 2 maanden (8 weken) maar niet langer dan 3 maanden (12 weken) voor aanvangsdatum van de huurperiode;
 5. 75% van de huurprijs bij annulering langer dan 1 maand maar niet langer dan 2 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;
 6. 90% van de huurprijs bij annulering tussen 1 dag en 4 weken voor aanvangsdatum van de huurperiode;
 7. 100% van de huurprijs bij annulering op de aanvangsdatum van de huurperiode.
 8. Verhuurder mag naast de annuleringskosten een vast bedrag van €25,- aan administratiekosten in rekening brengen.
 9. Indien het verblijf voor (gedeeltelijk) overeengekomen periode alsnog wordt verhuurd aan een derde, worden de annuleringskosten verminderd met de huuropbrengst.


F. Niet nakoming


 1. Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming van een geringe aard of omvang is. Bij ontbinding bestaat er aanspraak op een vergoeding van eventuele schade, tenzij de tekortkoming aan deze partij zelf kan worden toegerekend.
 2. Bij ontbinding resp. gedeeltelijke ontbinding wegens een tekortkoming van verhuurder restitueert verhuurder (een deel van) de betaalde huurprijs.
 3. Brengt huurder de sleutel later terug dan overeengekomen, dan heeft verhuurder per dag recht op een vergoeding van de dagprijs (evenredig percentage van de huurprijs).


G. Niet toegestaan


 1. Roken in de caravan en voortent of luifel is niet toegestaan
 2. Koken in de caravan is niet toegestaan, er mag alleen op de BBQ buiten worden gekookt
 3. Aansluiten van eigen elektrische apparatuur zoals een waterkoker, magnetron, koelkast, warmtedeken, wasmachine, heater of elektrische kachel is niet toegestaan gezien beperkte hoeveelheid beschikbare stroom in de caravan.
 4. Geen vuur, kaarsen of brandende dingen is de caravan
 5. De caravan mag niet verplaatst worden
 6. Huisdieren zijn niet toegestaan.


H. Net gebruik


 1. Ga netjes om met de caravan
 2. Laat servies schoon achter
 3. Gebruik geen scherpe voorwerpen bij de bbq en paella pan.
 4. Sluit ramen, hefdak, voortent en deur bij regen
 5. Hou natte spullen buiten en niet in de caravan in verband met mogelijke schimmel, vocht.
 6. De caravan mag niet worden verplaatst.


I. Kosten tijdens verhuur


 1. De kosten die direct verband houden met het gebruik van het verblijf tijdens de huurperiode, zoals extra afgenomen services bij de camping, opwaarderen van stroom, bijvullen van de gasfles, kosten voor bezoekers op de camping komen voor rekening van huurder.
 2. De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud en reparatie komen voor rekening van verhuurder. Indien er sprake is van een gebrek, dient huurder direct contact op te nemen met verhuurder om de mogelijkheden te bespreken.


J. Schade


 1. Bij diefstal, inbeslagname of aanzienlijke beschadiging van het verblijf, inventaris en toebehoren, treedt huurder in overleg met verhuurder. Huurder houdt zich aan de instructies van de verhuurder.
 2. Huurder is aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade, tenzij deze niet aan hem kan worden toegerekend. De schade kan niet op huurder worden verhaald als deze onder de dekking valt van een vooraf voor dit verblijf afgesloten verzekering. Eventueel eigen risico dat de verzekeraar van verhuurder in rekening brengt komt wél voor rekening van huurder.
 3. Schade zal door de verhuurder worden verrekend met de betaalde borg. Verhuurder dient de schade en kosten te bewijzen, bijvoorbeeld door foto’s en nota’s.
 4. Mocht de borg niet toereikend zijn dan kan verhuurder de huurder aanspreken voor het meerdere.


K. Privacy


 1. Caravanneke gaat zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om.
 2. De website plaatst cookies ten behoeve van de statistieken.
 3. Bij het invullen van een contactformulier of aanvraag worden uw voornaam, achternaam, e-mail adres en telefoonnummer alleen via mail verwerkt en niet langer bewaard dan nodig. We gebruiken deze gegevens voor de boeking en voor communicatie met de huurder.


L. Wijzigingen


Caravanneke kan het huurtarief aanpassen indien nodig, bijvoorbeeld door veranderende kosten van campings.


M. Toepasselijk recht


Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.